⛔️ פסולת בניין ⛔️

♻️ הפרדת פסולת • כניסות

⛔️ חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין ברחבי נען וסביבתה, גם לא ליד הפחים השכונתיים ולא בתוכם. פסולת בניין יש לפנות בצורה מסודרת לאתר המורשה לטיפול בפסולת זו, האחריות על כך היא על החבר - אם באופן עצמאי או בתיאום מול אשכול הבינוי (תמורת תשלום).