תקנון האתר

תנאי שימוש כלליים באתר נען

אתר naan.org.il (להלן: "האתר") פועל מטעם קיבוץ נען (להלן: "הקיבוץ") בעבור חברי ותושבי הקיבוץ, וכן משתמשים נוספים שקיבלו הרשאת גישה לאתר. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. האתר הינו אתר קהילתי שמטרתו העברת מידע לתושבי הקיבוץ ואינו משמש למטרות רווח או מסחר.
 2. כל אדם שמפרסם תוכן באתר מתחייב כי התכנים באתר יהיו חוקיים ולא יפגעו ברגשות הציבור ו/או רגשותיהם של גולשים באתר.
 3. אין לפרסם את התכנים (לרבות קבצים, הודעות, תמונות, קישורים וכל מידע או תוכן אחר), הבאים:

(א) כל פרסום שהינו בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום), או בלתי מוסרי או הפוגע בתקנת הציבור או ברגשות הציבור ו/או פוגע בפרטיותו של אדם.

(ב) כל פרסום או תוכן המכיל חומר פורנוגראפי, או בעל אופי מיני בוטה, או בשפה הנושאת אופי גס, או שהוא מעליב, גזעני, מאיים, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע עבירות וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה של הדין.

(ג) קבצים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו.

(ד) כל מידע בעל תוכן מסחרי ו/או פרסומת כלשהי, בין במודע ובין שלא, למעט במסגרת ערוץ יזמויות ועסקים ואינדקס עסקים באתר, המיועדים אך ורק לפרסום משלח ידם של חברים ו/או תושבים ו/או נותני שירות על בסיס קבוע בקיבוץ.

(ה) קבצים אשר זכויות הקניין בהם, לרבות זכויות הקניין הרוחני, אינם של המפרסם. כמו כן אין לפרסם קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים כלשהם ובין היתר קבצי מוסיקה למיניהם הפוגעים בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים.

 1. הקיבוץ ו/או מי מטעמו רשאי להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש פרסום של כל תוכן אשר מפר את אחד מהתנאים המפורטים לעיל וכן כל תוכן אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי. הקביעה האם תוכן מסוים הפר את אחד התנאים המנויים לעיל תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הקיבוץ ו/או מי מטעמו.
 2. הקיבוץ רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר ידיעה או תוכן כלשהו שפורסם באתר, מכל סיבה שימצא לנכון, ללא הודעה מראש.
 3. הנך מבין ומסכים כי ייתכן ואיזה מהתכנים באתר ייראו לך ו/או יהיו מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור, אך הקיבוץ ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לתכנים כאמור. כמו כן, הקיבוץ ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות בגין כל נזק שנגרם בקשר עם התכנים המופיעים באתר, ובכלל זאת כתוצאה מהורדת ו/או מחיקת התכנים. במסמך זה "נזק" לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עוגמת נפש, אי נוחות, והפסד כספי מכל סוג שהוא.
 4. במידה שבמהלך השימוש באתר תקבל הוראה ו/או הנחיה מהקיבוץ ו/או מי מטעמו, עליך להישמע להוראותיהם.
 5. התכנים שהנך מפרסם באתר עשויים להיות פתוחים ונגישים לכל המשתמשים באתר. הקיבוץ לא יישא באחריות לגבי התגובות שתקבל ו/או התוצאות שייגרמו בעקבות פרסום התכנים על ידך, ככל ויהיו.
 6. למרות זכותו של הקיבוץ להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תקנון זה, הקיבוץ אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר, וגם אם יערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל. הקיבוץ אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.
 7. הקיבוץ אינו מתחייב כי הקבצים או הקישורים שיפורסמו באתר על ידי גולשים שונים יהיו תקינים ואינו מתחייב לגבי תוכנם, מהימנותם ודיוקם. הקיבוץ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם חלילה למחשבי המשתמשים כתוצאה מלחיצה על קובץ או קישור שלא פורסם על ידי הקיבוץ ו/או מי מטעמו.
 8. הקיבוץ ממליץ כי תנהג בזהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, בעיקר בכל הקשור למידע אישי, מקצועי וכל מידע סודי כלשהו וכי לא תחשוף כל מידע אישי ו/או קבצים המכילים פרטים מזהים בכדי למנוע הטרדות. כל מידע שתפרסם ו/או כל החלטה שתקבל בעקבות קשר שהוצע לך במסגרת באתר, יהיו באחריותך בלבד, גם אם אלו לא יעמדו בדרישותיך וציפיותיך. הקיבוץ לא יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מפרסום מידע כאמור, או מיצירת קשר שתחילתו בפרסום מידע כאמור.
 9. הקיבוץ אינו אחראי לכל שיבוש, תקלה, הפסקה, ככל שייגרמו בזמן השימוש באתר. הקיבוץ אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ו/או כי יינתן ללא הפסקות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית חלילה למחשבים הפרטיים של משתמשים. הקיבוץ לא יהא אחראי על נזקים שייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
 10. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמפעיל האתר אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 11. חובה עליך לבדוק כל קובץ אשר תוריד מהאתר באמצעות תוכנת אנטי וירוס עדכנית ומהימנה.
 12. מפעיל האתר, פועל בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לו על ידי המשתמשים, ככל וזה יועבר באמצעות האתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי מפעיל האתר ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר של מפעיל האתר לא ייפרץ על ידי צד ג'.
 13. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
  1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
  2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
  3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי הקיבוץ ובין על ידי צדדים שלישיים;
  4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
  5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
  6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
  7. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 14. הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 15. לקיבוץ ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לסגור את האתר, באופן קבוע או זמני, לשנות מעת לעת את מראה האתר, את העיצוב ואת זמינות השירותים, וכל זאת ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 16. חל איסור על בחירת שם משתמש המהווה שמו המלא ו/או כינוי המזהה של אדם או כל גוף אחר מלבדך, באופן שעלול להטעות משתמשים אחרים.
 17. הקיבוץ שומר לעצמו את הזכות לשנות מסמך זה בכל עת ומבלי שיהיה צריך להודיע על שינויו. כל שינוי במסמך כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.
 18. על מסמך זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה, השימוש באתר והתכנים המופיעים בו יהיה אך ורק במדינת ישראל, בבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.