⚠️ פסולת גושית

♻️ הפרדת פסולת • כניסות

פסולת גושית כוללת ריהוט ישן, מזרונים, חפצים ומכשירים ישנים שאינם יכולים להיכנס לפחים הירוקים מפאת גודלם. את הפסולת הגושית ניתן להוציא אך ורק במועדים שיתפרסמו מראש על ידי המועצה. בכל מועד אחר - אין להניח פסולת גושית ליד הפחים (וכמובן גם לא כל סוג אחר של פסולת למעט גזם במקומות המיועדים לכך).
❗️ אנא הקפידו על ההנחיות ושמרו על סביבת הפחים נקייה!