⚠️ פסולת גושית

♻️ הפרדת פסולת • כניסות

👈 פסולת גושית ניתן להוציא אך ורק בימי שבת ולהניח בצורה מסודרת ליד הפחים השכונתיים.
❓ פסולת גושית כוללת ריהוט ישן, מזרונים, חפצים ומכשירים ישנים שאינם יכולים להיכנס לפחים הירוקים מפאת גודלם.

❗️ בשאר ימי השבוע אין להניח פסולת גושית ליד הפחים (וכמובן גם לא כל סוג אחר של פסולת למעט גזם במקומות המיועדים לכך).
❗️ אנא הקפידו על ההנחיות ושמרו על סביבת הפחים נקייה!